Адвокат за регистрация на фирма

Адвокат за регистрация на фирма – ЕТ, ООД, ЕООД от Експресконсулт Варна

Дружествата от типа ООД и ЕООД са предпочитани от клиентите на адвокатската кантора.
Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му. То представлява обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. По изключение, дружество може да се учреди и от едно лице – ЕООД.

Регистрация на фирма ЕООД и ООД само за 2 часа
+ БУЛСТАТ – НОИ, данъчна регистрация
+ Изготвяне и подаване на документи за регистрация във всички институции
+ Хонорар за подготовка на документи и регистрация
+ Разпечатка на състояние от агенция по вписването
Регистрация на фирма ЕТ само за 2 часа
+ БУЛСТАТ – НОИ, данъчна регистрация
+ Изготвяне и подаване на документи за регистрация във всички институции
+ Хонорар за подготовка на документи и регистрация
+ Разпечатка на състояние от агенция по вписването

Начинът на ограничаване на риска на съдружниците до размера на дяловите им вноски, размерът на капиталът е 2 лв.

  • Експресконсулт Варна предлага и комплексна услуга: БУЛСТАТ – НОИ – Данъчна регистрация с всички документи, задължителни при първоначална регистрация!
  • Можете да разчитате на компетентен адвокат за регистрация на фирма от адвокатската кантора във Варна и за бърза ДДС регистрация.

Регистрация на ЕТ

Регистрацията на Едноличният търговец (ЕТ) е сравнително лесна процедура, която не изисква много средства. Това е и една от по-лесните форми за управление и извършване на търговска дейност. Всяко дееспособно физическо лице, което живее в страната, може да регистрира ЕТ. Какво означава дееспособно лице според закона в България? Това е всяко лице, навършило 18 години, което не е поставено под запрещение. Освен това, лицето трябва да има постоянно местожителство в страната, а гражданството е без значение за българския закон, стига Едноличният търговец да се е установил трайно в страната и да е вписан в регистрите на съответното населено място. Лицето може да е с българско и чуждо гражданство, стига да живее в България.

Вписвания на промени в регистрацията на фирми от Експресконсулт

Адвокатска кантора Експресконсулт и адвокат за регистрация на фирма – адвокат Бисера Тошева, предлагат изпълнение на процедурата по вписване на продажба или прехвърляне на фирма (ООД или ЕООД) в рамките само на 1 ден – компетентно и бързо!

Какви промени и вписвания могат да бъдат правени в регистрацията на фирмите?

Вписване на промяна на седалище и адрес на управление – управителят е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване, включително и тези относно седалището на фирмата. Заявяването на променените обстоятелства /в случая седалище/ трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

Вписване на промяна на управител – процедурата по промяна на управител има за цел вписването в Търговския регистър на промяна в начина на управление и представителство – обстоятелство, което е настъпило след регистрация на ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение на вече вписаните обстоятелства. Промяната в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството съвместно или поотделно, както и обратното – от няколко управителя да остане само един. Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

Вписване на промяна на съдружници – промяна на съдружниците в ООД е възможна в следните случаи: когато се приема нов съдружник, при смърт на съдружник, поставяне на пълно запрещение на съдружник, прекратяване на съдружник – юридическо лице (аналогично на смърт на съдружник), прекратяване членството на съдружник, поради обявяването му в несъстоятелност. Доброволно прекратяване на членството от съдружник, изключване на съдружник по решение на общото събрание. Възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия – например продължително отсъствие от страната, поставянето му под ограничено запрещение и други.

Вписване на други промени
  • Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
  • Промяна в предмета на дейността на дружеството;
  • Промяна в срока на съществуване на дружеството;
  • Промяна наименованието на дружеството;
  • Промяна в разпределението на дяловете в дружеството;
  • Други промени според спецификата на дейността на дружеството.
  • При всички положения, всяка промяна в дружествения статус на търговеца, трябва да бъде съпроводена с приемането на съответните документи и дружествени актове и трябва да бъде регистрирана в Търговския регистър не по късно от седем дни от нейното възникване. В противен случай има голяма опасност от налагане на санкции както на самото дружество, така и на длъжностните лица, отговорни за неговото функциониране.