Упражняване на родителски права

Упражняване на родителски права и задължения на родителя

Във връзка с упражняване на родителски права е важно да знаете следното – съгласно чл. 72 от Семейния кодекс родителските права се упражняват и от двамата родители, а ако това не е възможно, поради развод, смърт или друга причина – от един от тях. Родителите са длъжни да изпълняват своите родителски задължения поне до момента, в който детето навърши пълнолетие. Тези задължения включват: грижа детето да е добре материално осигурено, да се възпитава и изпраща на училище редовно, да полагат емоционална грижа, внимание и интерес към неговото развитие.

Законът е изцяло в защита на интересите на детето и при неизпълнение на родителските задължения и родителската отговорност, съдът налага мерки за ограничаване или лишаване от родителски права. Съдът се разпорежда с родителските права и при развод на двамата родители – както в случаите при развод по взаимно съгласие, така и при тези по исков ред.

Делата за определяне на родителски права обикновено са тежки както за детето, така и за родителите, независимо от причината, поради която това се налага. Затова имате нужда от адвокат от Варна, който да работи с необходимото старание и такт. Адвокат Бисера Тошева и адвокатската кантора Експресконсулт Варна ще използват придобития през годините професионален опит, умението си да разрешават конфликти и прецизното познаване на закона, за да защитят вашите интереси и да доведат делото ви до край, който да ви удовлетворява.

Можете да се доверите на адвокат Тошева за казуси, свързани с:

  • Уреждане на родителските права след развод – събиране на доказателства, уреждане на въпросите за издръжката на дете, посещенията и личните контакти с него. Адвокатът взема под внимание всички детайли, които касаят случая, като по този начин осигурява ефективна правна помощ.
  • Дела, свързани с лишаване от родителски права, които обикновено се налагат при неглижиране на родителските задължения, физическо или психическо домашно насилие над детето, нежелание да се полагат грижи за неговото развитие и др.
  • Дела, свързани с ограничаване на родителските права – когато поведението на родителя е опасно за здравето и цялостното положително развитие на детето или той не може да се грижи за него, поради болест (душевна или физическа).

Съдът има право да вземе решение по абсолютно всеки въпрос, по който е сезиран – определяне на родителя, който да упражнява родителските права, къде да живее детето, какви контакти ще има детето с провинилия се родител и т.н., тъй като неговата роля е да се бори безпристрастно за здравето и интересите на децата, ако това не се върши от родителите.

Ако търсите добър адвокат за въпроси по издръжката на дете от Варна – свържете се с адвокат Бисера Тошева.