развод по исков ред

Адвокат за развод по исков ред при липса на съгласие между съпрузите

Ако търсите адвокат за развод по исков ред, относно дела за родителски права или издръжка дете от Варна, е важно да знаете, че съгласно чл. 49 от Семейния кодекс: „Всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен“.

В случаите, в които няма взаимно съгласие за прекратяване на брака, бихте могли да се разведете по исков ред, ако смятате, че бракът ви съществува формално и между вас и съпруга/съпругата ви липсват разбирателство и нормални съпружески отношения. Действията се изразяват в подаване на искова молба до съда, в която трябва да са изложени категорични доказателства за това, че бракът е непоправимо разстроен. За разлика от развода по взаимно съгласие, тук мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат. От значение е да се посочат всички факти, които са довели до това непоправимо състояние на брака (изневяра, насилие, фактическа раздяла).

Бракоразводните адвокати от кантората на адвокат Бисера Тошева във Варна имат нужната компетенция, за да ви преведат благополучно през този труден за вac процес. Те ще защитават вашите права във всеки един момент, защото конфликтите са присъщи за подобни дела и професионализмът на адвокатите от Експресконсулт ще са ви от полза. Добрият адвокат е този, който защитава изцяло вашите права и интереси и е способен да постигне максимално благоприятен изход от бракоразводното дело, спрямо вашите изисквания. За да се сдобиете с такава добра адвокатска защита – обърнете се към адвокат Бисера Тошева и нейния екип.

Родителски права върху непълнолетните деца

При разводите по исков ред, се налага да се уточнят и родителските права върху непълнолетните деца, ако двойката има такива, както и всички въпроси, свързани с тяхната издръжка и отглеждане. Сумата трябва да осигури условията на живот на детето, които е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на родителя, който ще изплаща издръжка. Съдът изслушва родителите, както и децата при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето, взема становище от дирекция „Социално подпомагане“, а ако е уместно, изслушва и други лица.

При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице – психолог. По изключение, ако интересите на децата налагат това, съдът може да постанови те да живеят при семейството на други роднини или близки, с тяхно съгласие. Ако това не е възможно, детето се настанява в приемно семейство, в специализирана институция, посочени от дирекция „Социално подпомагане“ или му се предоставя социална услуга – резидентен тип. Във всички случаи, съдът определя подходящ режим на лични отношения между детето и родителите. При необходимост, съдът определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението по ал. 2 и 7 като:

  • осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице;
  • осъществяване на личните отношения на определено място;
  • поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо – и на лицето, което го придружава.

Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.