Изпълнително дело

Защита от Експресконсулт по изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист

Адвокатската кантора на Бисера Тошева във Варна Експресконсулт има опит и в изпълнителните дела, които обикновено са между кредитор (взискател) и длъжник. Съдействието на юристите по тези дела е от много важно значение и за двете страни, защото процедурата по изпълнителното производство е усложнена и сроковете, определени за извършване на процесуалните действия, са доста кратки.

Какво представляват делата въз основа на погасен по давност изпълнителен лист?

Изпълнителният лист е съдебен акт, удостоверяващ, че лицето, в чиято полза е издаден, има правото да предприеме принудително изпълнение за реализирането на своя претенция към длъжника. Претенцията може да е за плащане на сума (обикновено по-голяма от дължимата, защото е обложена с лихви), предаване на недвижимо имущество, премахване на незаконна постройка и др. По изпълнителното производство се назначава съдебен изпълнител, който се задължава да предприеме действия за удовлетворяването на правото на взискателя.

Докато изпълнителното дело се води образувано и неприключило, по изпълнителния лист не тече давностен срок. Давност започва да тече от момента, в който изпълнителното дело е прекратено, поради бездействие на взискателя или поради друга причина, като този срок е 3 години. След изтичането на тези три години, задължението по изпълнителния лист се погасява по давност. В такива случаи, можете да се обърнете към адвокатите на Експресконсулт и да се позовете на погасителната давност, тъй като съдът не следи служебно за това.

Върху същия изпълнителен лист може да се образува ново изпълнително дело, като по този начин законът ви дава право да защитите правата и интересите си чрез подаване на отрицателен установителен иск срещу кредитора пред компетентния съд и да поискате поставяне на съдебно решение, че не дължите съответните суми, като се позовете на погасения по давност изпълнителен лист. Освен това, законът ви дава и възможност да поискате обезпечение по съдебния иск за спиране на изпълнението по изпълнителното дело. Изпълнителното дело се прекратява, когато съдът постанови изтеклата погасителна давност на изпълнителния лист в съдебно решение и, след като то влезе в сила.

За извършването на цялата процедура по изпълнителните дела, вие имате нужда от професионалист, който познава закона и действията, които трябва да предприемете, за да постигнете най-добрия за вашите интереси резултат. Затова се доверете на адвокатите от Експресконсулт, които ще се заемат с изпълнителното дело компетентно.