лишаване от родителски права

Дела за лишаване от родителски права или ограничаването им – адвокат от Варна – Бисера Тошева

Ако търсите добър адвокат по правните въпроси за издръжка на дете от Варна или за дела за лишаване от родителски права, адвокат Бисера Тошева е правилен избор.

Ако поведението на родителя представлява опасност за здравето, личността, възпитанието и имуществото на детето, по какъвто и да било начин, то той може да бъде лишен от родителски права. Това може да се наложи и в случаите, когато единият родител дълго и трайно не се грижи за детето, не му дава издръжка, не полага никакви грижи за развитието му, не осъществява контакт с него и не участва по никакъв начин в живота му – нито материално, нито емоционално. При такова пренебрегване на родителските си задължения, без основателна причина за това, съдът може да го лиши от родителските му права.

За да се предприемат мерки за лишаване от родителски права, трябва да постъпи искане от другия родител, прокурора от съответния районен съд по постоянен адрес на родителя, или от дирекция „Социално подпомагане“. Всички мерки, предвидени в закона, са изцяло в защита интересите на детето. Какви са последиците за него? Родителските права се упражняват от другия родител. В случаите, когато и двамата родители живеят заедно, детето се настанява извън семейството или се отделя с единия родител. Ако другият родител е починал, неизвестен е или е лишен от родителски права, на детето се назначава попечител или настойник. Последиците за родителя са, че той вече няма правомощия на родител, няма право да живее с детето, да го представлява или възпитава. Има право на лични отношения с него и на мнение при осиновяването му, но не може да бъде настойник, осиновител, член на приемно семейство или попечител, като мярката засяга всички негови деца, включително и бъдещите.

Ограничаване на родителски права

Действията по ограничаването на родителските права са обозначени в чл. 74 от Семейния кодекс и се налагат в случаите, в които „поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето“. При това положение, съдът налага процедурата, като за целта трябва да постъпи иск от другия родител, социалните служби или от прокурор. С тези дела се заема съответният районен съд по постоянен адрес и налага съответните мерки „в интерес на детето, като при нужда го настанява в подходящо място“.

Законът има предвид и случаите, в които родителят не може да се грижи за детето, поради независещи от него обстоятелства – душевна или физическа болест или други обективни причини. Тогава неговите права се ограничават, защото той на практика не е в състояние да изпълнява родителските си задължения.

Бракоразводен адвокат Бисера Тошева и екипът на Експресконсулт Варна поемат дела за лишаване или ограничаване на родителски права – доверете се на тяхната компетенция и дългогодишна практика за разрешаването и на подобни съдебни казуси.