погасителна давност

Процедура при отпадане на задължения поради погасителна давност от Експресконсулт Варна

Поради нестабилната икономическа обстановка в страната, много хора в България могат да се окажат наследници на стари задължения за използвана, но незаплатена услуга от свои роднини или да не успеят да погасят своите собствени задължения. Най-често те са към Софийска вода, Топлофикация, Електроснабдяване и други.

В такива случаи, кредиторът, който търси възстановяване на своите загуби, натрупани през годините, ви изпраща писма или съобщения с фактури, в които подробно е описан размерът на задължението, периодът, за който е натрупано и сроковете за изплащане. Важно в случая е да обърнете внимание именно на този период, защото дългът е дължим за три години назад. За останалите години (ако има такива и без значение колко са) законът дава възможност за отпадане на дълга, поради погасителна давност. Съдът не следи за тази давност служебно, така че длъжникът е този, който трябва да се позове на това пред компетентния съд.

Когато получите подобни писма и съобщения, най-доброто решение е да се свържете с адвокат навреме. Адвокатите от Експресконсулт Варна ще ви консултират своевременно, ще разгледат цялата документация и история на задължението и ще защитават вашите интереси в съда. Те имат нужния опит и умения за това.

Друго важно нещо, което трябва да знаете в подобни ситуации е, че трябва да заплащате текущите си сметки по банков път, като изрично посочите периода, защото в противен случай се погасява най-старото ви задължение от дълга.

Искова молба до съда за задължения за период по-голям от три години

Ако задълженията ви са се натрупали за период по-голям от три години, имате право да подадете искова молба до съда и по този начин да се позовете на погасителната давност. Ако подадете редовна искова молба, за чието попълване ще получите пълно съдействие от Експресконсулт, и заплатите държавна такса, съдът изпраща молбата до съответната страна. Ако ответникът не отговори в едномесечен срок от получаването на преписа на исковата молба, се насрочва съдебно заседание, на което се призовават страните и се събират доказателства. Тук е важна ролята на добрия адвокат, който би могъл да ви защити адекватно и да изведе делото до благоприятен за вас резултат. След като съдът се произнесе относно периода, който е погасен по давност и размерът на задължението, кредиторът не може да го събира по принудителен ред.