увеличаване и намаляване на издръжка

Адвокат за увеличаване и намаляване на издръжка, процедура по развод и защита при домашно насилие от адвокат Бисера Тошева

Определението за домашно насилие, съгласно Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН) гласи, че то представлява „всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище“.

Според статистиката, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, а всеки трети човек е ставал свидетел или познава някой, пострадал от насилие в дома си. Жертвите не търсят помощ от самото начало, защото вярват, че нещата ще се променят. Невинаги обаче жертви на домашно насилие са жени. Децата и мъжете също са потърпевши. Законът уточнява, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Увеличаване и намаляване на издръжка след бракоразводно дело

След бракоразводно дело, когато двете страни имат общо непълнолетно дете, съдът се произнася кой от родителите ще упражнява родителските права и кой ще изплаща издръжка, като решава и нейния размер. След определен период обаче, една от страните има право да подаде иск в съда за увеличаване или намаляване размера на издръжката, като по-чести са исковете за увеличаване.

Като основание обикновено се използва промяна в обстоятелствата – нуждите на детето нарастват, заедно с негова възраст, доходите на родителя се увеличават, при укриване на доходи, инфлация и много други.

Промяната на издръжка може да бъде поискана както от родителя, при когото е детето, така и от този, който я плаща. Искът се предявява пред районния съд или пред съда по местожителство на ищеца или на ответника. Подава се искова молба със свободен текст, в който се описват причините, които налагат увеличаването или намаляването на издръжката, прилагат се и доказателства – бележки от такси в детска градина, училище, болница и други. След като съдът разгледа и изслуша и двете страни и се произнесе, решението може да се обжалва в 14-дневен срок. Има възможност делото да се гледа и по бързото производство, където сроковете са други.

Когато искате да подадете иск за увеличаване или намаляване на издръжката, или получите такъв, най-доброто решение е, да се консултирате със своя адвокат. Адвокат Бисера Тошева ще вземе предвид всички обстоятелства по делото, вашите изисквания и резултата, който искате да постигнете така, че да сте максимално удовлетворени от работата ѝ. Не се колебайте да потърсите нейната професионална юридическа помощ, за да защитите най-добре своите интереси.

С какво ще ви помогне адвокат Бисера Тошева, ако сте претърпели домашно насилие?

 • Ще ви ориентира дали инцидентът е акт на насилие по смисъла на закона.
 • Ще ви даде информация за сроковете, в които можете да търсите и получите защита.
 • Ще ви посочи какви стъпки трябва да предприемете по казуса, за да получите търсената защита.
 • Ще ви подготви с цялата документация, която е необходима, за да ви представлява пред съда и пред другите държавни институции, като Агенцията за закрила на детето, полицията и други.
 • Ако имате нужда, ще ви насочи към медицинска, психологическа и друга специализирана помощ.
 • Ще ви съдейства за изпълнението на постановените от съда мерки за защита.
Каква е процедурата по защитата срещу домашно насилие?

Пострадалото лице изпраща писмена молба, която се подава в едномесечен срок, която започва да тече от момента на извършване на акта на насилие и се разглежда от Районния съд по настоящ адрес. Тази молба може да бъде подадена от лице, навършило 14 години. Не е задължително лицето, което подава молбата, да е пострадалото лице – възможно е тя да бъде подадена от родител, сестра или брат, попечител, настойник, както и от директора на дирекция „Социално подпомагане“ (когато лицето е непълнолетно, има увреждания или е поставено под запрещение).

Какви са мерките, които съдът предприема за защита от домашно насилие?
 • Извършителят се задължава да се въздържа от домашно насилие;
 • Извършителят се отстранява от общото с пострадалото лице жилище – срокът се определя от съда;
 • Поставя се забрана на извършителя да доближава пострадалото лице на всички места, където то има социални контакти – жилището, местоработата, заведения и други, като срокът се определя от съда;
 • Пострадалото лице се насочва към програми за възстановяване;
 • При необходимост, лицето се настанява в защитено жилище;
 • Ако извършителят и пострадалото лице имат дете, то живее при пострадалия родител за срок, определен от съда;
 • Съдът налага глоба от 220 до 1000 лева на извършителя;
Кои лица получават защита по ЗЗДН?

Защита получава всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:

 • съпруг
 • бивш съпруг
 • лице, с което пострадалия има дете
 • лице, с което е било или е в съпружеско съжителство
 • попечител, настойник
 • приемен родител
 • низходящ или възходящ на лицето
 • лице, с което е в родство по съребрена линия до четвърта степен (включително)
 • лице, с което е или е било в родство по сватовство до трета степен (включително)

Ако някога сте били удряни, заплашвани, наранявани физически – то вие сте жертва на домашно насилие. Заплахите също са знак на проблем, както и агресията, която партньорът проявява в хвърляне и чупене на предмети, а ако често ви обижда и ви крещи – вие сте жертва на словесно насилие. Ако се запитате дали се страхувате да се приберете вкъщи, защото можете да бъдете наранени и отговорът е „Да“, не отлагайте – потърсете помощ, за да защитите себе си, децата и близките си! Винаги можете да се обърнете към адвокат Бисера Тошева във Варна за консултация и правна помощ.